มอบสังกะสีให้ผู้ประสบเหตุวาตภัย หมู่ที่ 1,5,9,13
รายละเอียดกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 6-7 พ.ค.64 ณ หน่วยกู้ชีพ อบต.สีชมพู นายทำนอง จันวัน นายก อบต.,ปลัด ,รองปลัด อบต.,นิติกร,และผู้นำชุมชนมอบสังกะสีให้ผู้ประสบเหตุวาตภัยแก่บ้านเรือน,คอกสัตว์,โรงเก็บพืชผลทางการเกษตร หมู่ 1,5,9,13 เมื่อเดือนมีนาคม64 ที่ผ่านการพิจารณาให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

รูปภาพกิจกรรม

loading