โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕
รายละเอียดกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู และวัฒนธรรมอำเภอสีชมพู ร่วมกับโรงเรียน สถานราชการ เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ พ่อค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในเขตตำบลสีชมพู จำนวน 13 หมู่บ้าน ผู้บริหาร ผู้นำทุกหมู่เหล่า ร่วมกันจัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ขึ้น ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2558 ณ วัดศรีชื่น บ้านสีชมพู ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั้นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ให้กับประชาชนในประเทศ ได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่ามีความสุข

รูปภาพกิจกรรม

loading