โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559
รายละเอียดกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ทุกๆปี เพื่อส่งเสริมแนวทางนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลที่วางไว้ มีกิจกรรมร่วมกับเด็กผู้ปกครองและผู้คนทั่วไปภายในงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนในตำบลสีชมพูและใกล้เคียงได้รื่นเริงสนุกสนาน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีหมู่คณะ และพัฒนาให้เด็กได้มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ได้จัดในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

รูปภาพกิจกรรม

loading