โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน
รายละเอียดกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขึ้น อันจะนำมาซึ่ง ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อไป โดยทำการเดินทางศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมานั้น โดยมีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ก่อนเดินทางไปทัศนะศึกษาดูงาน และสถานที่ศึกษาดูงานมี ดังนี้ - เทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี) - อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี - บ้านจำรุง จังหวัดระยอง ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุง และส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร การท่องเที่ยว การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุลของพื้นที่

รูปภาพกิจกรรม

loading