กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
รายละเอียดกิจกรรม

โครงการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ด้วย รัฐบาลมีนโยบายให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ปลูกจิตสำนึกและปูรากฐานให้เยาวชนมีความจงรักภักดี ภายใต้ยุทธศาสตร์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และภาพลักษณ์ของประเทศไทย ให้พสกนิกรมีความจงรักภักดี ความกตัญญู และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมนำแนวทางที่ทรงสอนไปเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต สร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ร่วมกับ หน่วยงานราชการ โรงเรียน ผู้นำชุมชน ประชาชน กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุ อสม. เด็กนักเรียน ประชาชนทุกคน ในเขต ตำบลสีชมพู จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี 9 มิถุนายน 2559 มีกิจกรรมลงนามถวายพระพร กิจกรรมปลูกต้นไม้

รูปภาพกิจกรรม

loading