โครงการวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียดกิจกรรม

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

          องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู   ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคต ของชาติ จึงได้จัดงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2560   ในวันเสาร์ที่   2 ของเดือนมกราคมทุกปีคือ  วันเด็กแห่งชาติ  ที่รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญและดูแลเด็ก  เยาวชน  คือผู้นำของประเทศในอนาคต  ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ   สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต   สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป  

         เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล  ของ     นายกรัฐมนตรี   ที่วางไว้  องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู    จึงได้จัดให้มีกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ 2559  ขึ้นในวันเสาร์ ที่  14  มกราคม   2560  เพื่อให้เด็กได้รื่นเริงสนุกสนาน   มีกิจกรรมร่วมกัน   ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  ตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542

 

 

ภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561 อบต.สีชมพู (เพลงประกอบตามยุค ปานามา คลาสเด็กครับผม)

รูปภาพกิจกรรม

loading