โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสีชมพู สีชมพูเกมส์ ครั้งที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
รายละเอียดกิจกรรม

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสีชมพู สีชมพูเกมส์ ครั้งที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

           องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู   ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็ก   เยาวชน  ผู้ใหญ่ข้าราชการ พ่อค้า  ผู้สูงอายุ ประชาชน ในเขตตำบลสีชมพู  เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดงบประมาณเพื่อจัด   โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสีชมพู     ประจำปีงบประมาณ   2560    ระหว่างวันที่   22-24    เดือนกุมภาพันธ์   2560   ผู้บริหาร  สมาชิก  อบต.  พนักงาน  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม   เพื่อให้เป็นประโยชน์  และประชาชนเกิดความสามัคคี และที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ   สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม   มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต   สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

         เพื่อเป็นแนวนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูการส่งเสริมแนวนโยบายการจัดการแข่งขันกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสีชมพุ  ที่วางไว้  องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู    จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสีชมพู  ประจำปีงบประมาณ    2560   ส่งเสริมการออกกำลังกาย ห่างไกลกับสิ่งเสพติด  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รวมทั้งมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์   เกิดความสามัคคี

 

 

ภาพงานกีฬา อบต.สีชมพู 26 ธ.ค.60 ตั้งแต่ขบวนพาเหรด ,พิธีเปิด,ฟ้อนรำ,การเต้นแอโรบิก(สปสช.)กองเชียร์ผู้อยู่เบื้องหลัง โดยรวมๆ ครับผม

รูปภาพกิจกรรม

loading