โครงการหมู่บ้านรักษาศีล  5  ประจำปี 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
รายละเอียดกิจกรรม

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล  5    ประจำปี   2560  องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู              

        ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีกัน โดยทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการ “ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” ให้ประชาชนรับรู้และ เข้าใจนำไปปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ประชาชนในประเทศจะได้รักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน เกิดความสงบสุขขึ้นในประเทศของเรา ในที่นี้จะขอกล่าวถึง “ ศีล ” ที่มาของโครงการ “ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” และการดำเนินงานให้ทราบ ดังนี้

ศีล เป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดีทั้งหลาย และเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง คำว่า ศีล มาจากคำว่า “สีละ” แปลว่า ปกติ ผู้มีศีลจึงหมายถึงผู้ที่เป็นคนปกติ การปฏิบัติ ของผู้รักษา ศีลจะเป็นไปด้วยความมีสติ รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควร ระวังการระบายออกทางทวารทั้งสาม คอยบังคับกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปในขอบเขตของศีลที่เป็นสภาพปกติ ศีลที่เกิดจากการรักษามีสภาพปกติ ไม่คะนองทางกาย วาจา ใจ ให้เป็นที่เกลียด นอกจากความปกติงดงามทางกาย วาจา ใจ ของผู้มีศีลว่าเป็นศีล เป็นธรรม ศีล 5 เป็นกฏสากล    คือ

ศีลข้อ 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ (ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ)

ศีลข้อ 2. เว้นจากการลักทรัพย์ (อทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ)

ศีลข้อ 3. เว้นจากประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ)

ศีลข้อ 4. เว้นจากการพูดเท็จ (มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ)

ศีลข้อ 5. เว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท (สุรา เมระยะ มัชชะ ปะ

มาทัฏฐานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ)

         สมเด็จมหาราชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้มีดำริที่จะเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน สมดังโอวาทที่ได้ประทานไว้ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ความตอนหนึ่งว่า “ อันว่าศีล 5 เป็นการสำคัญ มนุษย์ เมื่อทุกคนมีศีล 5 ด้วยกัน สังคมนั้นๆ คือ ประชาชนย่อมจะอยู่เป็นสุข ” โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันดำเนินการในเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และทำให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีกัน โดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ซึ่งจะนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยยั่งยืน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานราชการที่มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมให้สังคมไทยมีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา จึงได้กำหนดโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพให้เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้นำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับ ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบโครงการสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู และปกครองอำเภอสีชมพู/ท้องถิ่นอำเภอ ร่วมกับโรงเรียน  ส่วนราชการ    เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ผู้สูงอายุ  พ่อค้า  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในเขตตำบลสีชมพู และใกล้เคียง   หมู่บ้าน   ผู้บริหาร   ผู้นำทุกหมู่บ้าน   ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

 ขึ้น ระหว่างวันที่  5-6  กันยายน   2560   สถานที่  ณ   วัดศรีชัยวราราม   บ้านโคกป่ากุง/บ้านโคกสูง/

บ้านโคกกลาง  ตำบลสีชมพู  อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น

รูปภาพกิจกรรม

loading