โครงการ ประกาศเจตนารมณ์ อำเภอสีชมพู ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กิจกรรมรณรงค์ “ไทยนิยม ยั่งยืน”
รายละเอียดกิจกรรม

           โครงการ ประกาศเจตนารมณ์ อำเภอสีชมพู ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  กิจกรรมรณรงค์ “ไทยนิยม  ยั่งยืน” ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู   อำเภอสีชมพู   จังหวัดขอนแก่น

           ด้วยสภาพปัญหายาเสพติดที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรง และทางอ้อมเป็นจำนวนมากทำให้นานาประเทศร่วมมือกัน เพื่อหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด จนกระทั่งที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด ได้มีมติเสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี “เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก” นั่นเอง เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด ต่อต้านการใช้ยาในทางที่ผิด การค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และต่อต้านปัญหาที่เกิดจากยาเสพติด อาทิเช่น คดีอาชญากรรม คดีลักทรัพย์ คดีชิงทรัพย์ คดีทำร้ายร่างกาย ซึ่งมีผู้ที่ได้รับผลกระทบอาจเป็นบุคคลในครอบครัว สุภาพสตรี คนชรา เด็กและเยาวชน

            ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูได้เห็นความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก จึงได้จัดทำ “โครงการ ประกาศเจตนารมณ์ อำเภอสีชมพู ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” ขึ้น และเป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยมยั่งยืน  ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

รูปภาพกิจกรรม

loading