โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดกิจกรรม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู   อำเภอสีชมพู   จังหวัดขอนแก่น

 

1.  หลักการและเหตุผล

                   ยาเสพติดถือเป็น "ภัยคุกคามที่กัดกร่อน บ่อนทำลายประเทศชาติ" ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งต่อ

บุคคล สังคมส่วนรวม และการพัฒนาประเทศ ทำให้สูญเสียทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศในอนาคต

                   อีกทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดก่อให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศ ไม่เป็นที่ไว้วางใจของนานาชาติในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้ไม่กล้าเข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุนทางการค้า

และธุรกิจต่างๆ

                   ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการเป็นพื้นที่ผลิต การเป็นพื้นที่การค้า การเป็นพื้นที่แพร่ระบาด และการเป็นทางผ่านยาเสพติด โดยเฉพาะ เฮโรอีน กัญชา และยาบ้า แม้การปราบปรามยาเสพติดที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการประกาศสงคราม หรือเน้นไปที่การปราบปรามจะดำเนินการมาหลายรัฐบาล แต่ปัญหายาเสพติดยังเป็นโจทย์หินที่ท้าทายการแก้ปัญหาของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย

                   และที่ผ่านมาการปราบปรามหรือเพิ่มโทษไม่ได้ทำให้ปัญหายาเสพติดหมดไป เพราะจากการสำรวจจำนวนผู้เสพยาเสพติดในประเทศไทยกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั่นแสดงว่าการปราบปรามอย่างเดียวไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีนโยบายด้านอื่นมาสนับสนุนด้วย  การดึงพลังของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกันทำงานแบบบูรณาการก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

                   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู  มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้  จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562  ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์

  2.1  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชนให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากท้องถิ่น

                   2.2  เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากท้องถิ่น

     2.3  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและนำประสบการณ์มาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ตรงจุดมากที่สุด

                   2.4  เพื่อเป็นการพัฒนาตำบลสีชมพูให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนสืบไป

3.  เป้าหมาย

                   3.1  ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น (ทั้ง 13 หมู่บ้าน)

                   3.2  กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน  (ทั้ง 13 หมู่บ้าน)

                3.3  พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง อบต.สีชมพู

                   3.4  เยาวชนในตำบลสีชมพู

                3.5 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

4.  วิธีดำเนินการ

                  4.1  ประสานงานหน่วยงาน และวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ดังนี้

                        1. โรงพยาบาลสีชมพู

                        2. สถานีตำรวจภูธรอำเภอสีชมพู

                        3. กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8

                     4. วัด       

                  4.2  ประสานผู้นำชุมชนทุกฝ่าย เพื่อเชิญเข้าร่วมโครงการฯ

                  4.3  เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น

                  4.4  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมดำเนินโครงการฯ     

                  4.5  จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการฯ  เช่น  เอกสาร  สถานที่  กำหนดการจัดโครงการฯ  และค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  

                  4.6  ดำเนินโครงการเพื่อจัดกิจกรรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์

                  4.7  สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ

5.  สถานที่ดำเนินการ

                  อบรมให้ความรู้  ณ วัดสามัคคยาราม หมู่ที่ 10 ตำบลสีชมพู อำเภอ สีชมพู   จังหวัดขอนแก่น

6.  ระยะเวลาดำเนินการ

                   ระหว่าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือน กันยายน 2562 

7.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                   สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู   อำเภอสีชมพู   จังหวัดขอนแก่น

8.  งบประมาณ

                   จากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สำนักงานปลัดฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด กิจกรรมการตั้งหน่วยเฉพาะกิจ กิจกรรมการสอดส่องดูแลเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนฯลฯ ตั้งไว้ 30,000.- บาท   โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้

       1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 คนๆ ละ 600                                   เป็นเงิน  2,400.-บาท            

      2. ค่าจัดทำป้ายไวนิลโครงการฯ  ขนาด 3 × 4 เมตร             จำนวน  1   ป้าย            เป็นเงิน   1,440.-บาท          

      3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน   120     คนๆ ละ 25 บาท (1 มื้อ)                 เป็นเงิน  3,000.-บาท

       4. ค่าอาหารกลางวัน    จำนวน    120    คนๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน  9,000.-บาท

      5. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ แยกเป็น

           -ค่าปากกา จำนวน 120 ด้ามๆ ละ 7 บาท                                       เป็นเงิน    840.- บาท

           -ค่ากระเป๋าเอกสาร จำนวน 120 ใบๆละ 40 บาท                              เป็นเงิน   4,800.-บาท

     

                                                                                                 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    21,480.-บาท

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                   9.1  เกิดความตระหนักของพิษภัยยาเสพติด

                   9.2  เกิดพลังการมีส่วนร่วมในการลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

                   9.3  เกิดประสบการณ์ที่ดีอย่างหลากหลายในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิผลต่อท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

                   9.4 ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่กลับมาอีก

                   9.5 ลดปัญหาการจับกลุ่มมั่วสุมของเยาวชน

                   9.6 ตำบลสีชมพูเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

 

 

                                                                           (ลงชื่อ)..........................................ผู้เขียนโครงการ

                                                                                  (นางสาวรัศมิมาน   ดอนเส)

                                                                                  นิติกรปฏิบัติการ

 

 

                                                                           (ลงชื่อ)..........................................ผู้เสนอโครงการ

                                                                                     (นางสาวนรารัตน์   มีชิน)

                                                                                      หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 

 

                                                                           (ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ

                                                                                    (นายทวี   ภูครองตา)

                                                                    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

 

 

                                                                (ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ

                                                                                    (นายปราชญา   ทรัพย์แย้ม)

                                                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

 

 

                                                                           (ลงชื่อ)..........................................ผู้อนุมัติโครงการ

                                                                                     (นายทำนอง   จันวัน)

                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

                                                                          

 

 

รูปภาพกิจกรรม

loading