ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 15 มิ.ย.63 นายบุญโฮม โคตรมงคล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ได้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในการบรรเทาความเดือดร้อนด้านน้ำบาดาล,แหล่งน้ำ,ประปาหอถังสูง,ชุดบล๊อคคอนเวิสด์ ระบบน้ำบาดาลโดยใช้โซล่าเซลล์และเส้นทางคมนาคมภายในตำบลสีชมพู โดยมีคณะผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

รูปภาพกิจกรรม

loading