การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายกทำนอง จันวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เข้าประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในองค์กร

รูปภาพกิจกรรม

loading