ข่าวสาร

ข่าวสารจากเว็บไซต์ โดยแยกออกเป็นหมวดหมู่ คุณสามารถดูข่าวสารทั้งหมดได้ที่หน้านี้

การอนุรักษ์ป่าไม้ (อ่าน 2191 ครั้ง)
2019-07-11 15:32:05
2019-07-11 15:32:05
30 วิธีเด็ดใน การประหยัดน้ำมัน รับรองเงินเหลือเพียบ (อ่าน 86 ครั้ง)
2019-07-11 15:29:31
2019-07-11 15:29:31
วิธีใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด (อ่าน 71 ครั้ง)
2019-07-11 15:27:25
2019-07-11 15:27:25
ประชาสัมพันธ์ การควบคุมไฟป่า องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (อ่าน 125 ครั้ง)
2019-07-10 16:28:03
2019-07-10 16:28:03
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก (อ่าน 88 ครั้ง)
2019-07-10 16:23:26
2019-07-10 16:23:26
ข้อดีของการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก(เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ) (อ่าน 1042 ครั้ง)
2019-07-10 16:07:18
2019-07-10 16:07:18
พิษภัยอันตรายของกล่องโฟม (อ่าน 104 ครั้ง)
2019-07-10 16:06:34
2019-07-10 16:06:34
วิธีประหยัดน้ำง่าย ๆ ที่ใช้ได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน (อ่าน 343 ครั้ง)
2019-07-10 16:05:42
2019-07-10 16:05:42
ผลจากการสำรวจ และร้องเรียน จากฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลสีชมพู (อ่าน 90 ครั้ง)
2019-07-09 16:23:10
2019-07-09 16:23:10
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายของรัฐบาล (อ่าน 86 ครั้ง)
2019-07-09 15:22:16
2019-07-09 15:22:16
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ว่าด้วยการอนุรักษ์ดินและน้ำ (อ่าน 90 ครั้ง)
2019-07-09 14:50:33
2019-07-09 14:50:33
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ว่าด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (อ่าน 142 ครั้ง)
2019-07-09 14:39:44
2019-07-09 14:39:44
หมวกนิรภัย ความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานยนต์ (อ่าน 71 ครั้ง)
2019-07-03 15:38:27
2019-07-03 15:38:27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี พ.ศ. 2561 (อ่าน 108 ครั้ง)
2018-12-20 08:49:33
2018-12-20 08:49:33
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสีชมพู เรื่อง เจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต (อ่าน 142 ครั้ง)
2018-11-07 13:46:58
2018-11-07 13:46:58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 142 ครั้ง)
2018-11-06 12:49:08
2018-11-06 12:49:08
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (อ่าน 148 ครั้ง)
2018-10-06 13:24:04
2018-10-06 13:24:04
รายงาน ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี 2561 (อ่าน 216 ครั้ง)
2018-10-06 13:17:45
2018-10-06 13:17:45
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 1018 ครั้ง)
2018-05-20 22:29:09
2018-05-20 22:29:09
การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖ (อ่าน 182 ครั้ง)
2018-05-20 22:27:59
2018-05-20 22:27:59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง การใช้คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (อ่าน 183 ครั้ง)
2018-05-20 22:27:01
2018-05-20 22:27:01
การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕ (อ่าน 193 ครั้ง)
2018-05-20 22:26:01
2018-05-20 22:26:01
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (อ่าน 157 ครั้ง)
2018-05-20 22:24:32
2018-05-20 22:24:32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ (อ่าน 163 ครั้ง)
2018-05-20 22:16:56
2018-05-20 22:16:56

loading