ข่าวสาร

ข่าวสารจากเว็บไซต์ โดยแยกออกเป็นหมวดหมู่ คุณสามารถดูข่าวสารทั้งหมดได้ที่หน้านี้

ประกาศ การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 (อ่าน 4 ครั้ง)
2020-11-06 14:58:05
2020-11-06 14:58:05
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 30 ครั้ง)
2020-09-01 14:04:13
2020-09-01 14:04:13
วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี "เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก" (อ่าน 67 ครั้ง)
2020-06-24 14:02:07
2020-06-24 14:02:07
ช่องทางการเข้าระบบ ITAS เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (อ่าน 115 ครั้ง)
2020-06-10 18:40:47
2020-06-10 18:40:47
ช่องทางการเข้าระบบ ITAS เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (อ่าน 94 ครั้ง)
2020-06-10 18:38:23
2020-06-10 18:38:23
การอนุรักษ์ป่าไม้ (อ่าน 24437 ครั้ง)
2019-07-11 15:32:05
2019-07-11 15:32:05
30 วิธีเด็ดใน การประหยัดน้ำมัน รับรองเงินเหลือเพียบ (อ่าน 192 ครั้ง)
2019-07-11 15:29:31
2019-07-11 15:29:31
วิธีใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด (อ่าน 182 ครั้ง)
2019-07-11 15:27:25
2019-07-11 15:27:25
ประชาสัมพันธ์ การควบคุมไฟป่า องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (อ่าน 382 ครั้ง)
2019-07-10 16:28:03
2019-07-10 16:28:03
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก (อ่าน 4981 ครั้ง)
2019-07-10 16:23:26
2019-07-10 16:23:26
ข้อดีของการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก(เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ) (อ่าน 2644 ครั้ง)
2019-07-10 16:07:18
2019-07-10 16:07:18
พิษภัยอันตรายของกล่องโฟม (อ่าน 326 ครั้ง)
2019-07-10 16:06:34
2019-07-10 16:06:34
วิธีประหยัดน้ำง่าย ๆ ที่ใช้ได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน (อ่าน 1400 ครั้ง)
2019-07-10 16:05:42
2019-07-10 16:05:42
ผลจากการสำรวจ และร้องเรียน จากฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลสีชมพู (อ่าน 246 ครั้ง)
2019-07-09 16:23:10
2019-07-09 16:23:10
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายของรัฐบาล (อ่าน 287 ครั้ง)
2019-07-09 15:22:16
2019-07-09 15:22:16
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ว่าด้วยการอนุรักษ์ดินและน้ำ (อ่าน 520 ครั้ง)
2019-07-09 14:50:33
2019-07-09 14:50:33
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ว่าด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (อ่าน 344 ครั้ง)
2019-07-09 14:39:44
2019-07-09 14:39:44
หมวกนิรภัย ความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานยนต์ (อ่าน 179 ครั้ง)
2019-07-03 15:38:27
2019-07-03 15:38:27
แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 30 ครั้ง)
2019-01-24 10:54:30
2019-01-24 10:54:30
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี พ.ศ. 2561 (อ่าน 274 ครั้ง)
2018-12-20 08:49:33
2018-12-20 08:49:33
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสีชมพู เรื่อง เจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต (อ่าน 236 ครั้ง)
2018-11-07 13:46:58
2018-11-07 13:46:58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 248 ครั้ง)
2018-11-06 12:49:08
2018-11-06 12:49:08
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (อ่าน 259 ครั้ง)
2018-10-06 13:24:04
2018-10-06 13:24:04
รายงาน ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี 2561 (อ่าน 372 ครั้ง)
2018-10-06 13:17:45
2018-10-06 13:17:45
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 1715 ครั้ง)
2018-05-20 22:29:09
2018-05-20 22:29:09
การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖ (อ่าน 283 ครั้ง)
2018-05-20 22:27:59
2018-05-20 22:27:59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง การใช้คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (อ่าน 273 ครั้ง)
2018-05-20 22:27:01
2018-05-20 22:27:01
การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕ (อ่าน 490 ครั้ง)
2018-05-20 22:26:01
2018-05-20 22:26:01
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (อ่าน 258 ครั้ง)
2018-05-20 22:24:32
2018-05-20 22:24:32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ (อ่าน 263 ครั้ง)
2018-05-20 22:16:56
2018-05-20 22:16:56

loading