ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงาน แผนงานและงบประมาณประจำปี 2560 รวมถึงการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการชุดใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรภัทร ประยูรสิทธิปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้การสนับสนุนและใช้บริการธุรกรรมกับ ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์และนักสหกรณ์ดีเด่น ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคดีเด่น และผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ

 

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เปิดเผยว่า การบริหารงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ชสอ. มีสหกรณ์สมาชิก 1,079 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวม 110,018 ล้านบาท เพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อนถึง 12,025 ล้านบาท คิดเป็น 12.27% ของปีก่อน สามารถบริหารสินทรัพย์ให้เกิดกำไรสุทธิ 1,356 ล้านบาท สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา 5.80% และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา 4.00% ทั้งๆที่ลดดอกเบี้ยลงถึง 2 ครั้ง ซึ่ง ชสอ. ได้จัดทำระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานตามแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ส่งผลให้ ชสอ. สามารถรักษาระดับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร จากบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ A- แนวโน้มอันดับเครดิต : คงที่ (Stable) ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและการบริหารของ ชสอ. ได้อย่างชัดเจน

 

นอกจากนี้ ชสอ. ได้ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทย จัดทำแนวทางการปฎิรูประบบการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเสถียรภาพทางการเงินและความมั่นคงทางด้านการบริหารจัดการเชิงคุณภาพให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม จัดโครงการปฎิบัติธรรม 8 ภูมิภาค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สนับสนุนการสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ โดยการจัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในหลักสูตรต่างๆ

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาผู้นำ หลักสูตรผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง รุ่นที่ 5 และหลักสูตรผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ รุ่นที่ 1 ให้การส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่งเสริมให้สหกรณ์พัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์ และศูนย์นวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ของ ชสอ. เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์โดยการรับรองจาก ชสอ. และการดำเนินโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิก เพื่อสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางทางการเงินให้กับขบวนการสหกรณ์ อีกทั้งยังมีโครงการสวัสดิการต่างๆ มอบให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้ง ชสอ. ที่ต้องการให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสหกรณ์สมาชิกด้วยกันเอง

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com


ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวทั่วไป,

loading