ข้อมูล อบต.สีชมพู

คำขวัญ, วิสัยทัศน์, พันธกิจ, เกี่ยวกับ อบต., สภาพทั่วไป, สภาพสั่งคม, บริการขั้นพื้นฐาน, สาธารณูปโภค, บทบาทหน้าที่, องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

:: อบต.สีชมพู :: คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู สีชมพูตำบลนี้ มีพร้อมพรัก รวมใจรัก เกษตรกรรม นำวิถี นาปรังเด่นเป็นธรรมชาติ นานหลายปี แตงโมหวานล้วนมากมีให้ชื่นชม หนองลุมพุก คู่น้ำพอง หนองน้ำใส ต่างร่วมใจ รวมพลัง คลังอาหาร สิบสามบ้านรวมตำบลคนชื่นบาน สุขสำราญด้วยเกษตรแบบพอเพียง

วิสัยทัศน์ (VISION)
ส่งเสริมการศึกษา สร้างความเข้มแข็ง ร่วมแรงขจัดความยากจน มวลชนสามัคคีคคี
พันธกิจ (MISSION)
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
2. ส่งเสริมสนับสนุนการลดอบายมุขในชุมชน
3. จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
4. ส่งเสริมการศึกษา
5. ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา
6. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7. บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
8. ป้องกัน ระงับโรคติดต่อ การส่งเสริมอนามัย
9. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำ
10. ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
11. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางระบายน้ำ และจัดการด้านการจราจร


สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
 
Certificate
 
    
        องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีระยะทางห่างจากตัวอำเภอสีชมพประมาณ ๖ กิโลเมตร ตำบลสีชมพูเป็น ๑ ใน ๑๐ ตำบลของอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ตำบลสีชมพูตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ๕๒.๘๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๔,๒๖๐ ไร่
 
 
จำนวนประชากรทั้งสิ้น ๙,๐๔๐ คน แยกเป็น
  ชาย   ๔,๔๐๒  คน
  หญิง  ๔,๓๔๖  คน
จำนวนครัวเรือน   ทั้งสิ้น  ๒,๔๙๙ ครัวเรือน 
 
 
 
 
        ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา โดยมีอาชีพเสริมหลังฤดูเกี่ยว คือ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงไหม ค้าขาย หัตกรรมพื้นบ้าน และปลูกพืชสวนครัวธุรกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
 
 
 
         โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และมีลำน้ำพองไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของชุมชนบ้านห้วยสายหนัง ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และมีหินธรรมชาติลาดติดลำห้วยเป็นฝายกั้นน้ำ ทำให้อุดมสมบูรณ์ตลอดปี บางส่วนเป็นดินทรายเหมาะสำหรับปลูกพืชผล
 
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนากอก อ.ศรีบุญเรือง  จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลวังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 

 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
บ้านโคกป่ากุง 369 369 737 238
บ้านวังมน 272 253 525 189
บ้านโนนสวรรค์ 426 491 917 274
บ้านสีชมพู 409 440 849 221
บ้านหนองตาไก้ 414 418 832 230
บ้านห้วยสายหนัง 322 338 660 176
บ้านโนนทองหลาง 314 315 629 184
บ้านป่าน 333 309 642 164
บ้านโคกสูง 357 366 723 209
๑๐ บ้านจอมบึง 482 448 930 222
๑๑ บ้านชมพูทอง 236 276 512 136
๑๒ บ้านโนนไผ่งาม 277 288 565 126
๑๓ บ้านโคกกลาง 253 266 519 130
รวม ๑๓ หมู่บ้าน 4,464 4,576 9,040 2,499สภาพสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
 
 
 
       
        ประชาชนตำบลสีชมพูมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย อยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยกัน ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยมีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ
 
 
 
   
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
   
 
ประเพณีงานสงกรานต์
เพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ทำบุญปีใหม่
บุญบั้งไฟ
 
 
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
มีการจัดตั้ง อสม. ทุกหมู่บ้าน
 
 
       
 

  ด้านการศึกษา ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู มีโรงเรียนในพื้นที่จำนวน 7 โรงเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง โรงเรียนอนุบาลสีชมพู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยาคม โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง โรงเรียนโนนทองหลางโนนไผ่งาม โรงเรียนบ้านป่าน และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา

โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง
 

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.สีชมพู ที่จำนวน  1  แห่ง  ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
 
 
 

บริการขั้นพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
 
 
 
   มีถนนสายหลัก 1 สาย คือ สายอุดร - ชุมแพ มีรถโดยสารประจำหมู่บ้านถึงตัวอำเภอ สภาพการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง
 
 
 
       ลำน้ำพอง
 
 
         
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
           
  ลำน้ำพองขนาดใหญ่   1 สาย
           
           
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
           
  สระน้ำขนาดเล็ก   9 แห่ง
  หนองน้ำ   6 แห่ง
           
           
 
   ชมรมผู้สูงอายุ จำนวน รอดำเนินการ คน
   อปพร. จำนวน 53 คน
   กลุ่มแม่บ้านเกษตร จำนวน รอดำเนินการ คน

สาธารณูปโภค
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

 
 
 
มีไฟฟ้าใช้ 13 หมู่บ้าน
 
 
 
มีการประปาชนบท 18 แห่ง
 
 
 
 
  โรงสีข้าวขนาดกลาง   23 แห่ง
  ร้านค้าเบ็ดเตล็ด   87 แห่ง
  ปั้มน้ำมันหยอดเหรียญ   2 แห่ง
  ปั้มน้ำมันขนาดกลาง   2 แห่ง
  ร้านรับซ่อมจักรยานยนต์   14 แห่ง
  ร้านขายวัสดุก่อสร้าง   2 แห่ง
 
 
      
    หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 2 แห่ง
 


::บทบาทหน้าที่ ::
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย

              - งานบริหารงานทั่วไป
              - งานนโยบายและแผน
              - งานกฎหมายและคดี
              - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
              - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 


          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชี ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย

              - งานเงินและบัญชี
              - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
              - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 


          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ การออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ การออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการบำรุง การควบคุมการตามระเบียบกฎหมาย งานและแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง การควบคุมดูและรักษาตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย

              - งานก่อสร้าง

 


          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา การฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย

         - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
         - งานโรงเรียน

 


องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
© สงวนลิขสิทธิ์ 2021
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com

loading