มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

งานควมคุมภายใน

งานควมคุมภายใน
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ ปค.1)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ ปค.4)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ ปค.5)
รายงานการสอบทานกระประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ ปค.6)

loading