:: คู่มือสำหรับประชาชน ::
  1. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  2. การขออนุญาตก่อสร้าง
  3. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  4. การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน
  5. การรับชำระภาษีป้าย
  6. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  7. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  8. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  9. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  10. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
loading