ประกาศ

ประกาศและหมวดหมู่ประกาศจากระบบ

มาใหม่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) อ่านต่อ
ประกาศ อบต.สีชมพู เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน อ่านต่อ
คำสั่ง อบต.สีชมพู เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น อ่านต่อ
ประกาศ อบต.สีชมพู เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ อ่านต่อ
ประกาศ อบต.สีชมพู เรื่อง การใช้คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อ่านต่อ
ประกาศ อบต.สีชมพู เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ อ่านต่อ
loading