ประกาศ

ประกาศและหมวดหมู่ประกาศจากระบบ

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) อ่านต่อ
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) อ่านต่อ
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา (การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) อ่านต่อ
บทนำ (การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านต่อ
การชำระภาษี อ่านต่อ
ประกาศการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.๒๕62 อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปี พ.ศ.2563 อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2563 อ่านต่อ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อ่านต่อ
ประกาศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อ่านต่อ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่องการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทนปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ อ่านต่อ
การร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณะ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่องการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูเรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อ่านต่อ
ประกาศ อบต.สีชมพู เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน อ่านต่อ
คำสั่ง อบต.สีชมพู เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น อ่านต่อ
ประกาศ อบต.สีชมพู เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ อ่านต่อ
ประกาศ อบต.สีชมพู เรื่อง การใช้คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อ่านต่อ
ประกาศ อบต.สีชมพู เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ อ่านต่อ
loading