การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ดำเนินการตามนโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อ่านต่อ คลิกที่นี่
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ดำเนินการตามนโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ อ่านต่อ คลิกที่นี่
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ดำเนินการตามนโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจำตำแหน่ง อ่านต่อ คลิกที่นี่
  • กิจกรรมการสัมภาษณ์เพื่อสรรหาบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่อาสาบริบาลท้องถิ่น เพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในปี 2564 อ่านต่อ คลิกที่นี่
  • การพัฒนาบุคลากร โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" อ่านต่อ คลิกที่นี่
  • แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.สีชมพู 2563 อ่านต่อ คลิกที่นี่
  • แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2561-2563 อ่านต่อ คลิกที่นี่

loading