โครงสร้างบุคลากร

โครงสร้างบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

:: ผู้บริหาร ::
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

นายทำนอง จันวัน
นายก อบต.สีชมพู

นายบรรจง เพ็งวงษ์ษา
รองนายก อบต.สีชมพู

นายพิชิต บุดดี
รองนายก อบต.สีชมพู

นางลัดดาวัลย์ ศิริอามาตย์
เลขานุการนายก อบต.สีชมพู

:: สมาชิกสภาฯ ::
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

นายบุญโฮม โคตรมงคล
ประธานสภาฯ อบต.สีชมพูนายเหลาทอง พระวิพันธ์
รองประธานสภาฯ อบต.สีชมพู

นางสาวเพชรอุมา จิตพิทัก
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๑

นางสาวสุภาพร แสนศิลป์
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๑

นายสำลี สมภูเวียง
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๒

นางทองพิศ สมภาร
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๓

นายบุญโฮม คำลอดแก้ว
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๓

นายชุมพร จันดาเวียง
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๔

นายวีระ สิงขิตร์
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๔

นายจารุเดช ราชวงษ์
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๕

นายสังวาลย์ ขวาแซ้น
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๕

นายทองด้วง พาพุทธ
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๖

นายสมพาร วรรณไกร
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๖

นายจันทร์ทา ทองคำภา
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๗

นายเหลาทอง พระวิพันธ์
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๗

นางเทวี ขวานทอง
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๘

นายอภิสิทธิ์ วรรณชัย
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๘

นายนิพนธ์ หมื่นหน้า
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๙

นายอรัญ จิตพิทักษ์
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๙

นายสุบิน กำไรเพชร
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๑๐

นายบุญโฮม โคตรมงคล
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๑๐

นายวสันต์ โพธิ์คานิตย์
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๑๑

นายสมาน ศรีวงศ์รักษ์
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๑๑

นายกันยา บัวผาย
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๑๒

นายแหล้ โม้ทอง
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๑๒

นายปวิช บุญกุล
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๑๓

นายอดุลย์ คงชาตรี
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๑๓

นายปราชญา ทรัพย์แย้ม
เลขานุการสภาฯ อบต.สีชมพู

:: หัวหน้าส่วนราชการ ::
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

นายปราชญา ทรัพย์แย้ม
ปลัด อบต.สีชมพู

นายทวี ภูครองตา
รองปลัด อบต.สีชมพู

นางสาวนรารัตน์ มีชิน
หัวหน้าสำนักปลัด

นายวิทยา เวียงนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาววรพรรณ ธนูรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายทวี ภูครองตา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


:: สำนักปลัด :
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

นางสาวนรารัตน์ มีชิน
หัวหน้าสำนักปลัด

จ่าเอกจารุกร โสสวัสดิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวัลยรัตน์ สีหะวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายทันสมัย โพธิ์ชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพลัฏฐ์ พระรัตน์อ่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

นางสาวรัศมิมาน ดอนเส
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวภาวิณี แสงทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอรรถพล สินทอน
คนงานทั่วไป

นายสมบัติ สมใจ
คนงานตกแต่งสวน

นายยอดชาย บริจันทร์
นักการภารโรง


นายสมพร คล่องแคล่ว
พนักงานกู้ชีพ

นายสุรินทร์ ทวีญาติ
พนักงานกู้ชีพ

นายนิรันย์ ตุ้ยแคน
พนักงานกู้ชีพ

นายเสนีย์ สมสะอาด
พนักงานกู้ชีพ

นายเสกสรร วงษ์อาสา
พนักงานกู้ชีพ


นายวิชาญ หิมนะ
พนักงานกู้ชีพ

นายโยธิน สีบ้านบาก
พนักงานกู้ชีพ


นายเสาร์ สาเกตุ
คนงานประจำรถขยะ

นายณัฐพงษ์ คุณสิงห์
คนงานประจำรถขยะ

นายอดิศักดิ์ ชอชัยภูมิ
คนงานประจำรถขยะ

นายคำพัน หนองเส
คนงานประจำรถขยะ


นายสมัย สัมพนธ์
เวรยาม

นางสุชาดา พลบุญ
แม่บ้าน

:: กองการศึกษา ::
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

นายวิทยา เวียงนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

นายกฤษณัฐ วงษ์สุวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 

นางประไพร เครือเนตร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
 

นางผุสดี ชัยจีน นายวิทยา เวียงนนท์
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

นางพรทิพย์ ไพเขต นางสาวณิชกุล พงษาเวียง ..................... นางสาวสุพรรณี ศรีแก้วเที่ยง นายสมัย มิตรมาตร
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ ครู คศ.๑

นางบุญมี เวียงสกล นางวาสนา นามสม นางสาวกนกพร แสงพรหมศรี นางเปรมฤดี จวบลาภ นางสาวคนึงนิจ ภูทองเงิน
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ ครู คศ.๑
 

 
นางกาญจนา เรืองวริทย์กุล นางสาววรรณภา พลเสนา นางบุญล้อม โคตรตาแสง
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ครู คศ.๑
 

 
นางสาวศศิวิมล เหล่ามะรึก นายอธิป ดวงกองเงิน นางสาวจัตวาพร เนียดพลกรัง
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายไพโรจน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ นายทองแดง สาแก้ว
นักการภารโรง เวรยาม
:: กองช่าง ::
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

นายทวี ภูครองตา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางอิศราภรณ์ โคตมูล
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายทองยศ กำไรเพชร
พนักงานขับรถ

นายวัฒนาชัย สัมพันธ์
คนงานทั่วไป

:: กองคลัง ::
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

นางสาววรพรรณ ธนูรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางลัลน์ลพัชร์ ถาเอ็นยวน
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการนางถาวร เนียดพลกรัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

นางสาวดวงจันทร์ ชาโสรส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวประภาพร เยาวโคต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวจิรากรณ์ แซงราชา
คนงานทั่วไป


loading