โครงสร้างบุคลากร

โครงสร้างบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

:: ผู้บริหาร ::
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

นายทำนอง จันวัน
นายก อบต.สีชมพู

(สายตรง โทร 089-4160993)

นายบรรจง เพ็งวงษ์ษา
รองนายก อบต.สีชมพู
(โทร : 088-0306795)

นายพิชิต บุดดี
รองนายก อบต.สีชมพู
(โทร : 098-1061671)

นางลัดดาวัลย์ ศิริอามาตย์
เลขานุการนายก อบต.สีชมพู
(โทร : 061-0299221)

:: สมาชิกสภาฯ ::
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

นายบุญโฮม โคตรมงคล
ประธานสภาฯ อบต.สีชมพู

(โทร.092-3511881)นายอรัญ จิตพิทันธ์
รองประธานสภาฯ อบต.สีชมพู

(โทร.061-1077707)

นางสาวเพชรอุมา จิตพิทัก
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๑

นางสาวสุภาพร แสนศิลป์
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๑

นายสำลี สมภูเวียง
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๒

นางทองพิศ สมภาร
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๓

นายบุญโฮม คำลอดแก้ว
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๓

นายชุมพร จันดาเวียง
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๔

นายวีระ สิงขิตร์
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๔

นายจารุเดช ราชวงษ์
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๕

นายสังวาลย์ ขวาแซ้น
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๕

นายทองด้วง พาพุทธ
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๖

นายสมพาร วรรณไกร
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๖

นายจันทร์ทา ทองคำภา
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๗

นางเทวี ขวานทอง
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๘

นายอภิสิทธิ์ วรรณชัย
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๘

นายอรัญ จิตพิทักษ์
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๙

นายสุบิน กำไรเพชร
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๑๐

นายบุญโฮม โคตรมงคล
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๑๐

นายวสันต์ โพธิ์คานิตย์
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๑๑

นายสมาน ศรีวงศ์รักษ์
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๑๑

นายกันยา บัวผาย
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๑๒

นายแหล้ โม้ทอง
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๑๒

นายปวิช บุญกุล
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๑๓

นายอดุลย์ คงชาตรี
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๑๓

นายปราชญา ทรัพย์แย้ม
เลขานุการสภาฯ อบต.สีชมพู

:: หัวหน้าส่วนราชการ ::
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

นายปราชญา ทรัพย์แย้ม
ปลัด อบต.สีชมพู

(โทร.098-3740193)

นายทวี ภูครองตา
รองปลัด อบต.สีชมพู

(โทร.061-3698560)

นางสาวนรารัตน์ มีชิน
หัวหน้าสำนักปลัด
(โทร.084-7733546)

นายวิทยา เวียงนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(โทร.089-9412917)

นางสาววรพรรณ ธนูรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(โทร.087-9558217)

นายอภิชาติ เพียรแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
(โทร.098-6039365)


:: ตรวจสอบภายใน ::
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

นายปราชญา ทรัพย์แย้ม
ปลัด อบต.สีชมพู

(โทร.098-3740193)นางรุ่งนภา ทวีสินธุ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

:: สำนักปลัด :
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

นางสาวนรารัตน์ มีชิน
หัวหน้าสำนักปลัด

(โทร.084-7733546)

จ่าเอกจารุกร โสสวัสดิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวัลยรัตน์ สีหะวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายทันสมัย โพธิ์ชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพลัฏฐ์ พระรัตน์อ่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

นางสาวรัศมิมาน ดอนเส
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวภาวิณี แสงทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอรรถพล สินทอน
คนงานทั่วไป

นายสมบัติ สมใจ
คนงานตกแต่งสวน

นายยอดชาย บริจันทร์
นักการภารโรง


นายสมพร คล่องแคล่ว
พนักงานกู้ชีพ

นายสุรินทร์ ทวีญาติ
พนักงานกู้ชีพ

นายนิรันย์ ตุ้ยแคน
พนักงานกู้ชีพ

นายเสนีย์ สมสะอาด
พนักงานกู้ชีพ

นายเสกสรร วงษ์อาสา
พนักงานกู้ชีพ


นายวิชาญ หิมนะ
พนักงานกู้ชีพ

นายโยธิน สีบ้านบาก
พนักงานกู้ชีพ


นายเสาร์ สาเกตุ
คนงานประจำรถขยะ

นายณัฐพงษ์ คุณสิงห์
คนงานประจำรถขยะ

นายอดิศักดิ์ ชอชัยภูมิ
คนงานประจำรถขยะ

นายคำพัน หนองเส
คนงานประจำรถขยะ


นายสมัย สัมพนธ์
เวรยาม

นางสาวเกสร ดีพีญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสุชาดา พลบุญ
แม่บ้าน

:: กองการศึกษา ::
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

นายวิทยา เวียงนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  (โทร.089-9412917)
 

นางประไพร เครือเนตร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
 

นางผุสดี ชัยจีน นายวิทยา เวียงนนท์
ครูชำนาญการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

นางพรทิพย์ ไพเขต นางสาวณิชกุล พงษาเวียง นางสาวณัฏฐ์ฎาพร อรรคพงษ์ นางสาวสุพรรณี ศรีแก้วเที่ยง นายสมัย มิตรมาตร
ครูชำนาญการ ครู ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ

นางบุญมี เวียงสกล นางวาสนา นามสม นางสาวสุภาพร แนวเจริญ นางเปรมฤดี จวบลาภ นางสาวคนึงนิจ ภูทองเงิน
ครู ครู ครู ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
 

 
นางสาวศศิวิมล เหล่ามะรึก นางสาววรรณภา พลเสนา นางบุญล้อม โคตรตาแสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูชำนาญการ
 

 
นายอธิป ดวงกองเงิน นางสาวจัตวาพร เนียดพลกรัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายไพโรจน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
นักการภารโรง
:: กองคลัง ::
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

นางสาววรพรรณ ธนูรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(โทร.087-9558217)

นางถาวร เนียดพลกรัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

นางสาวดวงจันทร์ ชาโสรส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวประภาพร เยาวโคต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวจิรากรณ์ แซงราชา
คนงานทั่วไป

:: กองช่าง ::
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

นายอภิชาติ เพียรแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

(โทร.098-6039365)

นายศุภฤกษ์ สังฆะขี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอธบดี สิทธิบุตร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายทองยศ กำไรเพชร
พนักงานขับรถ

นายวัฒนาชัย สัมพันธ์
คนงานทั่วไป


องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
© สงวนลิขสิทธิ์ 2021
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com

loading