AAC
บริการข้อมูล
คู่มือประชาชน
# รายการ ไฟล์แนบ
1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 2022-02-07 12:12:50 ดาวน์โหลด
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ เมื่อวันที่ 2022-02-07 12:12:35 ดาวน์โหลด
3 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2022-02-07 12:12:24 ดาวน์โหลด
4 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2022-02-07 12:12:05 ดาวน์โหลด
5 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อวันที่ 2022-02-07 12:11:41 ดาวน์โหลด
6 การรับชำระภาษีป้าย เมื่อวันที่ 2022-02-07 12:11:27 ดาวน์โหลด
7 การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน เมื่อวันที่ 2022-02-07 12:11:09 ดาวน์โหลด
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา เมื่อวันที่ 2022-02-07 12:10:55 ดาวน์โหลด
9 การขออนุญาตก่อสร้าง เมื่อวันที่ 2022-02-07 12:10:33 ดาวน์โหลด
10 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เมื่อวันที่ 2022-02-07 12:10:17 ดาวน์โหลด

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com