AAC

บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 2,345 คน, เมื่อวาน 3,545 คน, สัปดาห์นี้ 13,473 คน
เดือนนี้ 106,090 คน, ปีนี้ 1,144,473 คน, รวม 1,144,473 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2564 จำนวน 0 คน
:: กองการศึกษา :
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

นายวิทยา เวียงนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  (โทร.089-9412917)
 

นางประไพร เครือเนตร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
 

นางผุสดี ชัยจีน นายวิทยา เวียงนนท์
ครูชำนาญการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

นางพรทิพย์ ไพเขต นางสาวณิชกุล พงษาเวียง นางสาวณัฏฐ์ฎาพร อรรคพงษ์ นางสาวสุพรรณี ศรีแก้วเที่ยง นายสมัย มิตรมาตร
ครูชำนาญการ ครู ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ

นางวาสนา นามสม นางสาวสุภาพร แนวเจริญ นางเปรมฤดี จวบลาภ นางสาววาสนา แก้วอาสา
ครู ครู ครูชำนาญการ ครู
 

 
นางสาวศศิวิมล เหล่ามะรึก นางสาววรรณภา พลเสนา นางบุญล้อม โคตรตาแสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูชำนาญการ
 

 
นายอธิป ดวงกองเงิน นางสาวจัตวาพร เนียดพลกรัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายไพโรจน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
นักการภารโรง
Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com