AAC

บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 875 คน, เมื่อวาน 4,274 คน, สัปดาห์นี้ 23,039 คน
เดือนนี้ 63,292 คน, ปีนี้ 63,292 คน, รวม 63,292 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 0 คน
:: กองการศึกษา :
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

นายวิทยา เวียงนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  (โทร.089-9412917)
 

นางสาวสุภาวดี บรรณวงษา
นักวิชาการศึกษา
 

นางประไพร เครือเนตร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
 

นางผุสดี ชัยจีน นายวิทยา เวียงนนท์
ครูชำนาญการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

นางพรทิพย์ ไพเขต นางสาวณิชกุล พงษาเวียง นางบุญล้อม โคตรตาแสง นางสาวสุพรรณี ศรีแก้วเที่ยง นางเปรมฤดี จวบลาภ
ครูชำนาญการ ครู ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ

นางวาสนา นามสม นางสาวณัฏฐ์ฎาพร อรรคพงษ์ นางสาววาสนา แก้วอาสา นางสาวพิชชาพร โพธิ์หล้า
ครู ครูชำนาญการ ครู ครู
 

 
นางสาวศศิวิมล เหล่ามะรึก นางสาววรรณภา พลเสนา นางสาวจัตวาพร เนียดพลกรัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

 
นายไพโรจน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
นักการภารโรง
Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com