AAC
การเงิน-การคลัง


สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 2,308 คน, เมื่อวาน 3,545 คน, สัปดาห์นี้ 13,436 คน
เดือนนี้ 106,053 คน, ปีนี้ 1,144,436 คน, รวม 1,144,436 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2564 จำนวน 0 คน

งานควมคุมภายใน

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านต่อ
มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ อ่านต่อ
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านต่อ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านต่อ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านต่อ
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ ปค.1) อ่านต่อ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ ปค.4) อ่านต่อ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ ปค.5) อ่านต่อ
รายงานการสอบทานกระประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ ปค.6) อ่านต่อ
Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com