AAC
การเงิน-การคลัง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
# รายการ ไฟล์แนบ
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง ประกาศกผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีถูกกักตัวตามมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไ เมื่อวันที่ 17-03-22 ดาวน์โหลด
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 17-02-22 ดาวน์โหลด
3 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26-01-22 ดาวน์โหลด
4 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต (AC) หมู่ที่ 11 บ้านชมภูทอง และหมู่ที่ 3 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 26-01-22 ดาวน์โหลด
5 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ (AC) หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาไก้ ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 26-01-22 ดาวน์โหลด
6 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสายหนัง ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 26-01-22 ดาวน์โหลด
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26-01-22 ดาวน์โหลด

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com