AAC
การเงิน-การคลัง

ประกาศราคากลาง
# รายการ ไฟล์แนบ
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าน หมู่ที่ 8 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 2022-12-27 13:46:35 ดาวน์โหลด
2 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำน เมื่อวันที่ 2022-08-25 15:38:20 ดาวน์โหลด
3 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 1 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 2022-06-29 14:32:28 ดาวน์โหลด
4 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนโดยการลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลาง ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 2022-05-25 11:31:02 ดาวน์โหลด
5 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านชมภูทอง ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 2022-05-25 11:29:06 ดาวน์โหลด
6 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนโดยการลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านจอมบึง ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 2022-05-25 11:27:25 ดาวน์โหลด
7 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 2022-05-25 11:25:27 ดาวน์โหลด

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com