AAC

บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 277 คน, เมื่อวาน 2,866 คน, สัปดาห์นี้ 6,512 คน
เดือนนี้ 62,893 คน, ปีนี้ 737,795 คน, รวม 737,795 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2564 จำนวน 0 คน
:: สำนักปลัด :
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

นางสาวนรารัตน์ มีชิน
หัวหน้าสำนักปลัด
(โทร 084-7733546)


จ่าเอกจารุกร โสสวัสดิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวัลยรัตน์ สีหะวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายทันสมัย โพธิ์ชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพลัฏฐ์ พระรัตน์อ่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

นางสาวรัศมิมาน ดอนเส
นิติกรปฏิบัติการ

พันจ่าเอกณัฐกร พันธุ์ภูคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวภาวิณี แสงทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอรรถพล สินทอน
คนงานทั่วไป

นายสมบัติ สมใจ
คนงานตกแต่งสวน

นายยอดชาย บริจันทร์
นักการภารโรง


นายสมพร คล่องแคล่ว
พนักงานกู้ชีพ

นายสุรินทร์ ทวีญาติ
พนักงานกู้ชีพ

นายนิรันย์ ตุ้ยแคน
พนักงานกู้ชีพ

นายเสนีย์ สมสะอาด
พนักงานกู้ชีพ

นายเสกสรร วงษ์อาสา
พนักงานกู้ชีพ


นายวิชาญ หิมนะ
พนักงานกู้ชีพ

นายโยธิน สีบ้านบาก
พนักงานกู้ชีพ


นายเสาร์ สาเกตุ
คนงานประจำรถขยะ

นายณัฐพงษ์ คุณสิงห์
คนงานประจำรถขยะ

นายอดิศักดิ์ ชอชัยภูมิ
คนงานประจำรถขยะ

นายคำพัน หนองเส
คนงานประจำรถขยะ


นายสมัย สัมพนธ์
เวรยาม

นางสาวเกสร ดีพีญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสุชาดา พลบุญ
แม่บ้าน

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com