AAC

บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 2,310 คน, เมื่อวาน 3,545 คน, สัปดาห์นี้ 13,438 คน
เดือนนี้ 106,055 คน, ปีนี้ 1,144,438 คน, รวม 1,144,438 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2564 จำนวน 0 คน
:: สำนักปลัด :
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

นางสาวนรารัตน์ มีชิน
หัวหน้าสำนักปลัด
(โทร 084-7733546)


จ่าเอกจารุกร โสสวัสดิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวัลยรัตน์ สีหะวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายทันสมัย โพธิ์ชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พันจ่าเอกณัฐกร พันธุ์ภูคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวรัศมิมาน ดอนเส
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวภาวิณี แสงทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมบัติ สมใจ
คนงานตกแต่งสวน

นายยอดชาย บริจันทร์
พนักงานขับรถ


นายนิรันย์ ตุ้ยแคน
พนักงานกู้ชีพ

นายวิชาญ หิมนะ
พนักงานกู้ชีพ

นายธนฉัตร จวบลาภ
พนักงานกู้ชีพ

นายมณีพิพัฒน์ ลาภูตะมะ
พนักงานกู้ชีพ

นายชัชติชล บริจันทร์
พนักงานกู้ชีพนายเสาร์ สาเกตุ
คนงานประจำรถขยะ

นายอดิศักดิ์ ชอชัยภูมิ
คนงานประจำรถขยะ

นายคำพัน หนองเส
คนงานประจำรถขยะ

นายณัฐวุฒิ คำภูมี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายหนูรักษ์ เมฆวันญ
นักการภารโรง

นางสุชาดา พลบุญ
คนงานทัวไป

นางสาวฤทัยรัตน์ ชำนาญพงษ์
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวนิตยา เคนวงศ์ษา
พนักงานจ้างเหมา

นายวิวัฒน์ อุ่นอ่อน
พนักงานจ้างเหมา


Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com