AAC

บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 3,878 คน, เมื่อวาน 4,128 คน, สัปดาห์นี้ 15,033 คน
เดือนนี้ 119,294 คน, ปีนี้ 293,851 คน, รวม 293,851 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 0 คน

:: ทำเนียบบุคลากร ::
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

นายบรรจง เพ็งวงษ์ษา
นายก อบต.สีชมพู
(โทร : 088-0306795)

ร.ต. ถนัด บุดดี
รองนายก อบต.สีชมพู
(โทร : 093-3274962)

นายเหลาทอง พระวิพันธ์
รองนายก อบต.สีชมพู
(โทร : 061-0973696)

นางสาวทับทิม ราชวงค์
เลขานุการนายก อบต.สีชมพู
(โทร : 064-4808910)

นายอดุลย์ คงชาตรี
ประธานสภา อบต.สีชมพู
(โทร:065-5256566)

นายอรัญ จิตพิทักษ์
รองประธานสภา อบต.สีชมพู
(โทร:061-1077707)

061-1077707
เลขานุการสภาฯ อบต.สีชมพู
(โทร:098-3740193)

นายชงย ผุยผาย
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๑
(โทร:098-1518116)

นางสาววนิฎา แสนนา
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๒
(โทร:098-6080541)

นายสุระเสรี จันดาเวียง
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๓
(โทร:080-7877496)

นายสยาม นันท์สถิต
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๔
(โทร:083-2920694)

นายธีระ โคตรมงคล
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๕
(โทร:095-3461353)

ร้อยตรี ทนงศักดิ์ ราชบัวศรี
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๖
(โทร:081-0510188)

นายจันทร์ทา ทองคำภา
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๗
(โทร:062-8944100)

นางเทวี จวานทอง
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๘
(โทร:086-2330171)

นายอรัญ จิตพิทักษ์
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๘
(โทร:061-1077707)

นายสุบิน กำไรเพชร
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๑๐
(โทร:086-2342890)

นายสาคร จุ่นมา
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๑๑
(โทร:062-1718070)

นายพนา ดวงกองเงิน
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๑๒
(โทร:062-4850235)

นายอดุลย์ คงชาตรี
ส.อบต.สีชมพู หมู่ ๑๓
(โทร:065-5256566)

นายปราชญา ทรัพย์แย้ม
ปลัด อบต.สีชมพู
(โทร:098-3740193)

นางสาวนรารัตน์ มีชิน
หัวหน้าสำนักปลัด
(โทร 084-7733546)

นายวิทยา เวียงนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(โทร 089-9412917)

นางสาววรพรรณ ธนูรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(โทร 087-9558217)

นายอภิชาติ เพียรแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
(โทร 098-6039365)

นางสาวภาวิณี แสงทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอรรถพล สินทอน
คนงานทั่วไป

นายสมบัติ สมใจ
คนงานตกแต่งสวน

นายยอดชาย บริจันทร์
นักการภารโรง

นายสมพร คล่องแคล่ว
พนักงานกู้ชีพ

นายสุรินทร์ ทวีญาติ
พนักงานกู้ชีพ

นายนิรันย์ ตุ้ยแคน
พนักงานกู้ชีพ

นายเสนีย์ สมสะอาด
พนักงานกู้ชีพ

นายเสกสรร วงษ์อาสา
พนักงานกู้ชีพ

นายวิชาญ หิมนะ
พนักงานกู้ชีพ

นายโยธิน สีบ้านบาก
พนักงานกู้ชีพ

นายเสาร์ สาเกตุ
คนงานประจำรถขยะ

นายณัฐพงษ์ คุณสิงห์
คนงานประจำรถขยะ

นายอดิศักดิ์ ชอชัยภูมิ
คนงานประจำรถขยะ

นายคำพัน หนองเส
คนงานประจำรถขยะ

นายสมัย สัมพนธ์
เวรยาม

นางสาวเกสร ดีพีญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสุชาดา พลบุญ
แม่บ้าน

จ่าเอกจารุกร โสสวัสดิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวัลยรัตน์ สีหะวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายทันสมัย โพธิ์ชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพลัฏฐ์ พระรัตน์อ่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

นางสาวรัศมิมาน ดอนเส
นิติกรปฏิบัติการ

นางถาวร เนียดพลกรัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

นางสาวดวงจันทร์ ชาโสรส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวประภาพร เยาวโคต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวจิรากรณ์ แซงราชา
คนงานทั่วไป

นายศุภฤกษ์ สังฆะขี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอธบดี สิทธิบุตร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายทองยศ กำไรเพชร
พนักงานขับรถ

นายวัฒนาชัย สัมพันธ์
คนงานทั่วไป

นางประไพร เครือเนตร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางผุสดี ชัยจีน
ครูชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางพรทิพย์ ไพเขต
ครูชำนาญการ

นางสาวณัฏฐ์ฎาพร อรรคพงษ์
ครูชำนาญการ

นางสาวสุพรรณี ศรีแก้วเที่ยง
ครูชำนาญการ

นายสมัย มิตรมาตร
ครูชำนาญการ

นางเปรมฤดี จวบลาภ
ครูชำนาญการ

นางสาวคนึงนิจ ภูทองเงิน
ครูชำนาญการ

นางบุญล้อม โคตรตาแสง
ครูชำนาญการ

นางสาวณิชกุล พงษาเวียง
ครู

นางบุญมี เวียงสกล
ครู

นางวาสนา นามสม
ครู

นางสาวสุภาพร แนวเจริญ
ครู

นางสาวศศิวิมล เหล่ามะรึก
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาววรรณภา พลเสนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอธิป ดวงกองเงิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวจัตวาพร เนียดพลกรัง
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายไพโรจน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
นักการภารโรง

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com