AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 1,354 คน, เมื่อวาน 1,468 คน, สัปดาห์นี้ 5,685 คน
เดือนนี้ 13,584 คน, ปีนี้ 82,132 คน, รวม 1,495,445 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 1413313 คน
ภาพกิจกรรม โครงการกำจัดขยะ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและป้องกันโรค (จังหวัดสะอาด) ขยะเปียกลดโลกร้อน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 องค์การบริหารว่งนตำบลสีชมพู ได้จัดอบรม โครงการกำจัดขยะเปียก ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและป้องกันโรค (จังหวัดสะอาด)  ขยะเปียกลดโลกร้อนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อขับเคลื่อนการลดปริมาณการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน  2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการ "ขยะเปียกลดโลกร้อน" และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ 3. เพื่อรณรงค์ และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่ / เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยอบรมให้ความรู้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน   อสม.ทุกหมู่บ้าน 


วันที่ : 2023-01-24 14:27:58,

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com