AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 626 คน, เมื่อวาน 4,274 คน, สัปดาห์นี้ 22,790 คน
เดือนนี้ 63,043 คน, ปีนี้ 63,043 คน, รวม 63,043 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 0 คน
ภาพกิจกรรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ร.ต.ถนัด บุดดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล นักเรียนโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา จำนวน 54 ราย รวมจำนวน 65 ราย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชนให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสถานศึกษา และชุมชน 2. เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากสถานศึกษาและชุมชน 3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและนำประสบการณ์มาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ตรงจุดมากที่สุด 4. เพื่อเป็นการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนตำบลสีชมพูให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนสืบไป
วันที่ : 2023-03-14 10:47:16,

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com