การกำหนดตัวชี้วัด ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
  O1   :  โครงสร้าง
O2   :  ข้อมูลผู้บริหาร
O3   :  อำนาจหน้าที่
O4   :  ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5   :  ข้อมูลการติดต่อ
O6   :  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
O7   :  ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8   :  Q&A
O9   :  Social Network
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O10   :  แผนดำเนินงานประจำปี
O11   :  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12   :  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13   :  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14   :  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15   :  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16   :  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17   :  E-Service ,ระบบยื่นคำร้องผ่านอินเตอร์เน็ต (sever สำรอง)
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18   :  แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
O19   :  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O19   :  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21   :  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22   :  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23   :  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24   :  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25   :  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26   :  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27   :  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28   :  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29   :  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30   :  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31   :  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32   :  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33   :  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34   :  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35   :  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36   :  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37   :  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38   :  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
O39   :  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40   :  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41   :  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42   :  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43   :  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
loading